Noviny Slovenský východ

V sninskom a sobraneckom okrese obnovia drevené chrámy a cintorín

Dobrá správa pre najvýchodnejšie regióny Zemplína! Nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi získala na obnovu pamiatok prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Peniaze poputujú na obnovu desiatich vzácnych pamiatok.

SNINA/ SOBRANCE. Vzácne kultúrne pamiatky v odľahlých obciach sninského a sobraneckého okresu budú môcť vstať z popola vďaka európskej dotácii, nadšeniu a neúnavnej práci dobrovoľníkov ochraňujúcich kultúrne a duchovné dedičstvo prihraničného regiónu v okresoch.

Obnova chrámov, ikonostasov, cintorína

„Minulý utorok  počas konferencie "Živé pamiatky"  v Sobášnom paláci v Bytči, bola medzi Úradom vlády SR a našou neziskovou organizáciou Karpatské drevené cerkvi, n. o. podpísaná grantová zmluva na spolufinancovanie projektu "Obnova drevených chrámov, doplnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon,“ povedala riaditeľka neziskovky Karpatské drevené cerkvi, n. o Daniela Galandová. „V rámci projektu podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, programu "Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva" bude obnovených celkom 5 nehnuteľných (3. etapa komplexnej rekonštrukcie dreveného chrámu v Šmigovci, zrealizovaná komplexná obnova dreveného chrámu v Hrabovej Roztoke, tiež obnova striech drevených chrámov v Topoli a Inovciach a komplexná obnova židovského cintorína v Topoli) a 10 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ikonostasy resp. jednotlivé ikony drevených chrámov v Hrabovej Roztoke, Inovciach a Ruskej Bystrej),“ popísala „Z týchto pamiatok boli v rámci výzvy priorizované 3 nehnuteľné a 4 hnuteľné pamiatky. Ostatné, ktoré sú riešené v rámci projektu, boli definované vzhľadom ich narušený stav ako priority oboch krajských pamiatkových úradov v Prešove aj Košiciach,“ dodala Galandová. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 295 809 EUR. Grant FM EHP a štátneho rozpočtu SR predstavuje 266 228 EUR (90 %). Povinné spolufinancovanie vo výške 10 % hradia tri subjekty: KDC, n. o. 9 012 EUR, Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát 20 000 EUR a obec Topoľa 569 EUR. Ďalšími partnermi sú 4 gréckokatolícke farnosti - vlastníci drevených chrámov. Projektom vytvoria pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných v rámci pripravovanej obnovy cintorína v Topoli.

TEXT: (korn)
FOTO: dagal

Copyright © 2014, VIHORLAT PRESS s.r.o. | Všetky práva vyhradené.

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP